برش در امتداد خط مستقیم

قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد

اندازه گیری فاصله هاتا کردن برگ - هنر واقعیو نیز از قسمت زیردو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتنقسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد...!

مهندسی واقعی ...

خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسدتعبیه درب وردی منزل

کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسبآیا این مهندسی نیست؟تاریخ : 1390,03,03 | 13:34 | نویسنده : مهران زمانی | نظرات (0)