منابع درس ارزش به صورت زیر میباشد:

فصول مورد نظر برای مطالعه و آزمون:

فصل اول- ادبیات مهندسی ارزش

فصل دوم- متدولوژی مهندسی ارزش

فصل سوم- پیش مطالعه

فصل چهارم- مطالعه ارزش

فصل پنجم- مطالعه تکمیلی

بخشنامه های زیر جهت مطالعه و آزمون می باشد.

بخشنامه 1 - دستورالعمل ارجاع آار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش 

بخشنامه 2- تهیه و ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر با نگاه مهندسی ارزشو تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر با نگاه مهندسی ارزش

بخشنامه 3- مجموعه دستور العملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات

اجرا و ساخت

برای دانلود بخشنامه ها اینجا کلیک کنیدتاریخ : 1391,08,16 | 10:29 | نویسنده : هیمن شهابی | نظرات (3)